Program | OZE POWER

Program

Agenda Kongresu OZE Power oraz 31. Konferencji Energetycznej EuroPOWER

I Dzień, 29 czerwca 2020 r.

Dzień wspólny dla Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz OZE POWER

9:30 – 9:50 Uroczyste otwarcie

Wystąpienie Gości Honorowych

 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Aktywów Państwowych
 • Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Klimatu

9:50 – 10:30 Polska gospodarka i energetyka w okresie pandemii i po – w drodze do neutralności klimatycznej

 • Europejski Zielony Ład
 • Plan neutralności klimatycznej UE do 2050 r. – perspektywa Polski
 • Proklimatyczna synergia polskiej gospodarki
 • Kierunek rozwoju polskiego sektora energetycznego. Gdzie, kiedy i w jakim tempie odchodzimy od węgla?
 • Ograniczenie emisji CO2. Działania centralne, regionalne, lokalne i w gospodarstwach domowych

10:30 – 11:10 Nowa struktura sektora energii – nowy model rynku energii

 • Integralność polskiego rynku energii z rynkami europejskimi
 • Polityka energetyczna Polski do 2040 roku – kierunki aktualizacji
 • Nowe oblicze polskiej energetyki – digitalizacja dostaw energii i obsługi klienta oraz działania na rzecz korporacji
 • Nowe modele biznesowe – konsolidacja spółek energetycznych – narodowi liderzy
 • Wirtualne elektrownie – integracja różnych źródeł energii

11:00 – 11:55 Energia odnawialna w polskim miksie energetycznym

 • Udział czystej energii w miksie energetycznym
 • Inteligentny system zarządzania odnawialnymi źródłami energii
 • Krajowa Strategia Niskoemisyjna – naszym wspólnym wyzwaniem
 • Łańcuch dostaw na rzecz OZE – polską specjalizacją i ofertą eksportową

11:55 – 12:40 Jak optymalnie wykorzystać środki i mechanizmy Funduszu Sprawiedliwej Transformacji?

 • Struktura i wielkość prognozowanych kosztów transformacji. Na jakie wsparcie możemy liczyć – wielkość i formy wsparcia, harmonogramy, beneficjenci i dysponenci
 • Neutralność klimatyczna – szansą czy zagrożeniem dla energochłonnych gałęzi gospodarki?
 • Transformacja regionów pogórniczych – zmiana profilu gospodarczego i społecznego regionów
 • Ślad węglowy jako determinant konkurencyjności przedsiębiorstw w przyszłości
 • Jak polski sektor finansowy może i powinien wspierać transformację energetyki?

12:40 – 13:20 Reforma polskiego sektora dystrybucji energii elektrycznej

 • Innowacyjne rozwiązania w przesyle i odbiorze energii
 • Czy sieci będą dostarczały coraz więcej energii?
 • Czy linie dystrybucji są gotowe na zmiany klimatyczne
 • Wirtualne elektrownie – integracja różnych źródeł energii
 • Integracja sieci dystrybucji przy dynamicznych przyrostach mocy z energii słonecznej
 • DSR w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
 • Niestabilne źródła energii – ile współczesna sieć jest w stanie zaabsorbować energii
 • Wykorzystanie magazynów energii pod kątem stabilizacji sieci przesyłu
 • Bezpieczeństwo przesyłu energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych
 • Inteligentne opomiarowanie smart metering
 • Podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym w przesyle i dystrybucji
 • Zamknięte systemy dystrybucyjne – szansa na obniżenie kosztów energii elektrycznej czy zagrożenie dla energetyki zawodowej?
 • Linia bezpośrednia i fizyczny PPA

13:20 – 14:00 Reforma polskiego sektora dystrybucji energii elektrycznej

 • Odbiorca priorytetem rynku energii
 • Jak zwiększyć zaangażowanie odbiorców końcowych w proces transformacji?
 • Energetyka rozproszona i jej wpływ na kierunki rozwoju sieci i zarządzanie ruchem sieciowym
 • Program Mój Prąd – wyzwania i możliwości polskich prosumentów
 • Światowe megatrendy prosumenckie

II Dzień, 30 czerwca 2020 r.

Dzień wspólny dla Konferencji Energetycznej EuroPOWER oraz OZE POWER

9:30 – 10:10 Energetyka wiatrowa w polityce energetycznej

 • Nowa ustawa o rozwoju morskich farm wiatrowych – offshore
 • Współpraca polskich spółek przy rozwoju offshore
 • Cele dla energetyki wiatrowej w Polsce z uwzględnieniem planu zagospodarowania obszarów morskich
 • Infrastruktura i zasoby ludzkie – przygotowanie łańcucha dostaw
 • Rozwój sieci elektroenergetycznej dedykowanej farmom wiatrowym (baltic ring)
 • Stabilność regulacji i przewidywalność polityki inwestycyjnej na przykładzie wiatrowej energetyki lądowej i morskiej
 • Czy nastąpi liberalizacja zasady odległościowej 10H?

10:10 – 10:50 Fotowoltaika wielkoskalowa – bariery rozwoju

 • Inwestor vs ograniczenia systemowe (przyłącza dla dużej fotowoltaiki)
 • Czy fotowoltaika może zastąpić węgiel brunatny?
 • Wielkosalowe farmy jako alternatywa dla elektrowni konwencjonalnych?
 • Czynnik rozwojowy dla regionów

10:50 – 11:25 Zielona energetyka dla lokalnych społeczności

 • Lokalna innowacyjność w celu zapewnienia konkurencyjnych cen energii dla przedsiębiorców – zielone ciepło, inicjatywy samorządowe
 • Instalacje 1MW – jeszcze energetyka obywatelska czy już wielkoskalowa?
 • Zielone elektrownie i zielone ciepło – świadomość i rola samorządów w transformacji energetycznej regionów
 • Biogazownie najlepszym rozwiązaniem dla terenów wiejskich?
 • Pozyskiwanie biopaliw jako alternatywa zaspokojenia części potrzeb energetycznych
 • Biomasa i biopaliwa jako lokalne zasoby energetyczne – potencjalna stabilność dostaw, recyrkulacja środków finansowych z energetyki bezpośrednio do producentów i lokalnych społeczności
 • Obawy związane z wykorzystaniem biomasy (transport, emisje, ryzyka)
 • Klastry energii jako polska ścieżka budowy energetyki rozproszonej w kontekście bezpieczeństwa energetycznego

11:25 – 11:55 Gaz paliwem docelowym czy przejściowym dla polskiej gospodarki?

 • Gospodarcze wykorzystanie gazu (surowiec i paliwo)
 • Rozwój ciepłownictwa opartego na gazie
 • Nowe zastosowania gazu
 • Rozwój biogazu oraz biometanu – dostosowanie infrastruktury krajowej
 • Udział biogazu w kogeneracji dla biznesu
 • Czy LNG i CNG wypełni białe plamy na gazowej mapie kraju?
 • Metan z kopalni i syngaz sposobem na zmniejszenie zależności od importu gazu ziemnego?
 • Wodór jako docelowa alternatywa dla gazu ziemnego

11:55 – 12:05 Prezentacja:

 • Izabela Van den Bossche, VP Corporate Communications, Fortum Power and Heat Polska

12:05 – 12:45 Jak odnaleźć czyste powietrze w procesie transformacji polskiej gospodarki? Ciepłownictwo i kogeneracja vs. smog nad Polską.

 • Smog – skala zjawiska i jego ekonomiczne, społeczne i zdrowotne konsekwencje. Jak skutecznie walczyć z zagrożeniami
 • W jaki sposób „zazielenić” ciepłownictwo?
 • Efektywność energetyczna przy wytwarzaniu ciepła
 • Planowanie energetyczne na poziomie gmin i regionów
 • Atrakcyjność średnio i długoterminowych magazynów ciepła w polskiej energetyce i ciepłownictwie oraz rozwoju pogodowo-zależnych OZE: „sectors coupling”
 • Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa – jak edukować?
  • Potencjał energetyczny odpadów w ciepłownictwie rozproszonym

12:45 – 13:10 Energetyka konwencjonalna w dobie zmian

Fire chat

 • Modernizacja jednostek węglowych
 • W jaki sposób kryzys gospodarczy wpłynie na energetykę węglową?

13:10 – 13:40 Czy rozwój magazynów energii przyniesie korzystny impuls dla polskiej gospodarki? Na jakim jesteśmy etapie?

 • Magazynowanie energii na dużą skalę
 • Magazyn energii – odbiorca końcowy czy producent energii elektrycznej? Ujęcie w ramy regulacyjne funkcjonowania magazynów energii
 • Samochody elektryczne jako mobilne magazyny energii
 • Elektryfikacja transportu
 • Rekuperacja energii w transporcie
 • Technologia Vehicle to Grid (V2G)
 • Wodór jako alternatywa dla magazynów bateryjnych
 • Usługi sieciowe dla magazynów energii

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w agendzie, zmiany miejsca oraz daty Konferencji.

Data aktualizacji: 11.05.2020 r.

Śledź nasze wydarzenie na bieżąco


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu wysyłki informacji marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora i jego partnerów (aktualną listę partnerów znajdziesz tutaj). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486.Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 o numerze identyfikacyjnym NIP: 9522040486. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50 („Administrator”). Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wysyłki informacji marketingowych. Więcej

Informacje logistyczne